Locatieteam Heemskerk

Het locatieteam Heemskerk draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken in en organisatie van onze Heemskerkse parochie en opereert onder toeziend oog van het parochiebestuur.

Archief en Documentatie

De parochie beschikt over een eigen archief met een schat aan historische documenten. Op basis van een specifiek indexsysteem zijn alle relevante documenten gemakkelijk terug te vinden

Financiële administratie

De penningmeester en de financieel administrateur van de parochie zijn beiden verantwoordelijk voor een zorgvuldige financiële administratie. Dagelijks worden alle inkomsten en uitgaven van de parochie bijgehouden in een speciaal boekhoudsysteem voor kerkelijke organisaties. Jaarlijks worden er een begroting en rekening & verantwoording opgesteld en aan het locatieteam Heemskerk en het parochiebestuur ter goedkeuring voorgelegd.

 

Geldtellers

Geld van de collectes op een verantwoorde manier tellen, specificeren en naar de bank brengen. Tijdsinvestering: één ochtend per week.

Ledenadministratie/kerkbijdragen

Het verzorgen van de acceptgiroformulieren en het administreren van de ontvangen bijdragen.

Redactie en verspreiding HELM

De redactiecommissie draagt de verantwoording voor de verzorging en uitvoering van de HELM, dat wil zeggen het zorgen voor voldoende kopij, het redigeren en corrigeren van de aangeleverde kopij en de layout-technische verwerking daarvan. Maandelijks worden twee vergaderingen gehouden: één voorbespreking (± 1 uur) en een redactie-avond (2 à 3 uur) in het Parochiecentrum Laurentius. Het schema van de vergaderingen wordt een jaar van tevoren opgesteld.

Helm – verspreiding. Deze werkgroep helpt met het voorbereiden, klaarmaken en bezorgen van de HELM bij de verspreiders, die in één of twee wijken bezorgen, aan het einde van iedere maand (behalve de maand juli). Voorbereidend werk vergt 1 à 2 uur. Bezorging op de verspreid-adressen vergt ongeveer een half uur. HELM-verspreiders hebben per wijk 15 à 20 minuten werk.

Schrijvers HELM

Een aantal vrijwilligers verzorgt het schrijven van ‘De Stille Kracht’, het hoofdartikel in het parochieblad HELM. Daartoe houden zij interviews met individuele vrijwilligers of groepen van vrijwilligers om hun activiteiten in ‘het spotlicht’ te zetten.

Mini-HELM

De Mini-Helm verschijnt op de veertien dagen. Hierin staan vermeld alle misintenties die tijdig zijn ingeleverd.

Fotografie

Met grote regelmaat maakt de parochie gebruik van de diensten van een amateurfotograaf, die bij bijzondere vieringen en feestelijke gebeurtenissen alles op de gevoelige plaat vastlegt. Ook veel foto’s op deze site zijn van hem afkomstig.

Parochiebestuur

Het bestuur van de Personele Unie vormt het bestuur van drie zusterparochies en is als parochiebestuur eindverantwoordelijk voor alle activiteiten die binnen de drie parochies in de regio Heemskerk plaatsvinden. Er zijn korte lijnen met het Bisdom Haarlem-Amsterdam en de drie locatieteams. In het bestuur van de Personele Unie zitten vertegenwoordigers uit alle drie locatieteams, waardoor kennis van de lokale gang van zaken zo goed mogelijk wordt gewaarborgd.

Parochiesecretariaat

Het centrale secretariaat is gevestigd aan Dorpsstraat 113 in Castricum en regelt de secretariaatswerkzaamheden namens het bestuur van de Personele Unie. Het lokale parochiesecretariaat bevindt zich in het Parochiecentrum Laurentius en is het aanspreekpunt namens het locatieteam Heemskerk voor tal van organisatorische vragen van parochianen en andere belanghebbenden.

Raad van Kerken, afdeling Heemskerk

De Raad van Kerken, afdeling Heemskerk, is een gemeenschap van christelijke kerken in Heemskerk. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de samenwerking en de eenheid tussen de kerken, de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving en de ontmoeting van mensen van andere religies.