Bisschoppen: nog geen samenzang, wel meer koorzangers mogelijk

Eerste H. Communie voor Maks en Julia
24 juni 2021
Zilveren Gregoriusmedaille voor Thea Baltus en Betty Frankemölle
10 juli 2021

De Neder­landse bis­schop­pen komen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk met een update van het protocol ‘Ker­ke­lijk leven op an­der­halve meter’ die ingaat op zater­dag 26 juni. In de update wordt een aantal ver­soe­pe­lingen aan­ge­kon­digd. Nu er weer meer kan en mag in de maat­schap­pij als het gaat om corona, zien de bis­schop­pen ook moge­lijk­he­den om de maat­regelen voor de R.-K. Kerk aan te passen.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwe­zigen bij reli­gi­euze bij­een­komsten bepaald door de grootte van het kerk­ge­bouw. Bepalend is  hoeveel personen maximaal op an­der­halve meter van elkaar in een kerk kunnen samen­ko­men.

Zingen

Ook op het gebied van koorzang komt er iets meer ruimte. In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzan­gers zingen mits strikte voor­waar­den in acht wor­den geno­men met betrek­king tot o.a. afstand en ventilatie. Volkszang blijft voorlopig nog niet toe­ge­staan en ook de bestaande hygiënemaat­regelen blijven gehandhaafd. Alle maat­regelen wor­den gespecifi­ceerd in de update bij het protocol, die u hier kunt lezen.

De bisschoppen blijven dus alert en voorzich­tig en vragen de gelo­vi­gen mee te werken aan een gelei­de­lijke ver­soe­pe­ling. Hoewel de situatie verbetert, is de pandemie nog niet ten einde en zorg­vul­dig met elkaar omgaan ook in tij­den van ver­soe­pe­ling, blijft be­lang­rijk. In de loop van au­gus­tus ver­wach­ten de bis­schop­pen met een nieuw bericht over de corona­maat­re­ge­len te komen.