Aanscherping coronamaatregelen: maximaal 50 aanwezigen

Gerestaureerde ramen Laurentiuskerk ingezegend
11 december 2021
Kerstviering voor gezinnen op Kerstavond online
22 december 2021

Naast de eer­der af­ge­kon­digde maat­regelen voor de Rooms-Katho­lie­ke Kerk, hebben de bis­schop­pen besloten tot nog ver­dere aanscher­ping in ver­band met de af­ge­kon­digde lockdown per 19 de­cem­ber.

Begin de­cem­ber wer­den al de publieke vie­rin­gen na 17.00 uur geschrapt en daar­mee ook alle publieke kerst­nacht­vie­ringen om zo op kerst­avond een massale bewe­ging van kerk­gan­gers te voor­ko­men. Nu kon­digen de bis­schop­pen aan dat bij de publieke vie­rin­gen voor 17.00 uur nog slechts vijf­tig aanwe­zigen mogen zijn.
Alleen voor uitvaarten geldt de uitzondering dat daar maximaal honderd mensen bij aanwezig mogen zijn.

Zingen, reserveren en overige maatregelen

Wat betreft het zingen gaan de bis­schop­pen terug naar de eer­dere maat­regel van voorzang door één cantor of maximaal vier zan­gers.

Voor vieringen waarbij we meer dan 50 personen verwachten gaan we weer werken met een reserve­rings­sys­teem en alle bestaande maat­regelen blijven van kracht. Dat geldt voor de an­der­halvemeter-­regel, de ver­plich­ting tot het dragen van een mondkapje bij ver­plaat­singen en de basis­regels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuis­blij­ven bij klachten.

De oproep om Kerst­mis thuis mee te vieren wordt door de hui­dige omstan­dig­he­den nog be­lang­rijker. Er kunnen min­der mensen terecht bij de kerst­vie­ringen dan eer­der werd gehoopt. Voor ie­der­een die geen plek meer kan reserveren: vier thuis mee. Vanuit de kerken van onze regio worden vieringen via een live­stream uitgezonden, maar ook bij de KRO op NPO 2.

Ga naar VierKerst­mis.nl met meer in­for­ma­tie, tips en een per­soon­lijke bemoe­diging van de bis­schop­pen. Doe mee, Vier Kerst­mis!